• Autobazary
 • Možnosti cestování
 • Dopravní předpisy
 • Úspora paliva
 • Havarijní pojištění levněji
 • Povinné ručení levněji
 • Půjčka na auto
 • Povinné ručení

  Jak ušetřit za povinné ručení

  Pro získání lepší ceny povinného ručení je nutné vždy stávající smlouvu ukončit a sjednat novou.


  Sami si ale můžete rychle zjistit, zda se vám to vyplatí:

  Podle ČTK činila „průměrná cena povinného ručení od poloviny listopadu do poloviny prosince 2012 částku 2.268 Kč za rok. Ceny pojistky spíše klesají, v únoru činila průměrná sazba 2.451 Kč. Nejvíce, téměř 3.000 Kč, za něj zaplatili řidiči v Praze, naopak nejméně ve Středočeském kraji“. (18.12.2012, Finanční noviny)

  Nejjednodušším způsobem, jak zjistit, kolik by stála pojistka odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je zadat do některého ze srovnávačů:

  Nejlevnější povinné ručení

  Zjistíte-li, že platíte za povinné ručení u vašeho vozu zbytečně vysokou částku, můžete to změnit.

  Způsoby, jak ukončit stávající smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jsou následující:

  1. Zaslat pojišťovně výpověď smlouvy nejpozději 6 týdnu před výročím smlouvy (tj. dnem, kdy bylo pojištění sjednáno)

   Dle § 22 odst. 1 zákona 37/2004 Sb.: „Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnu před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.“ 2. Zaslat pojišťovně písemný nesouhlas v případě, že vám oznámila změnu (zvýšení nebo snížení) pojistného... nejpozději do měsíce od chvíle, kdy jste obdrželi dopis, ve kterém pojišťovna tuto změnu oznamuje.
   Dle § 13 odst. 3 a 4 zákona 37/2004 Sb.: „Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. V jiných případech nelze bez dohody s pojistníkem výši pojistného měnit, nestanoví-li tento zákon jinak. Pokud pojistník se změnou výše pojistného podle odstavce 3 nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v tomto případe pak soukromé pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdělení o nově stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit.“

  3. Zaslat pojišťovně výpověď do tří měsíců od pojistné události.

   Dle § 22 odst. 3 zákona 37/2004 Sb.: „Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.“

  4. Dočasně vyřadit vozidlo z evidence vozidel a oznámit to písemně pojišťovně, z čehož vyplývá automatický zánik pojistné smlouvy.

   Dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona c. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: „Pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona zaniká dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel, pokud se pojistitel a pojistník nedohodli na jeho přerušení.“
   Tento přístup je ale časově náročný – je nutné uložit registrační značky do depozita a oznámit to pojišťovně. Při opětovné registraci vozidla je opět nutné značky vyzvednout a předložit protokol z STK a emisí. Plus zaplatit poplatek.

  5. Zaslat pojišťovně výpověď, pokud jste smlouvu uzavřeli teprve nedávno.

   Dle § 22 odst. 2 zákona 37/2004 Sb.: „Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.“ 6. Zaslat pojišťovně oznámení o odstoupení od smlouvy pokud jste ji sjednali „na dálku“ (online, telefonem, emailem) do 14 dnu od uzavření.
   Dle § 23 odst. 4 zákona 37/2004 Sb.: „Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnu ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy.“

  Zjistit úsporu na povinném ručení u svého auta.