• Autobazary
 • Možnosti cestování
 • Dopravní předpisy
 • Úspora paliva
 • Havarijní pojištění levněji
 • Povinné ručení levněji
 • Půjčka na auto
 • Povinné ručení

  Jak ušetřit za havarijní pojištění

  Havarijní pojištění vašeho auta je skrytým „zlodějem“ vašich peněz.

  Proč?

  Když auto poprvé pojišťujete, udáváte do pojistné smlouvy jeho hodnotu. Tj. za jakou cenu jste auto koupili a kolik chcete, aby vám pojišťovna vyplatila, kdyby vám jej ukradli nebo došlo k jeho totálnímu zničení.

  Z této hodnoty se počítá pojistné, které pak každý rok platíte: Pokud např. koupíte auto za 500.000 Kč, pojišťovna stanoví pojistné třeba na 8.000 Kč ročně.


  Hodnota auta ale nezůstává stejná. Postupem času klesá. A přestože každý rok platíte původně stanovených 8.000 Kč ročně, v případě krádeže či totální škody nebude pojišťovna vycházet z původní půlmilionové kupní ceny auta... ale z hodnoty, kterou má vůz v době vzniku pojistné události.

  Přestože tedy celou dobu platíte oněch 8.000 Kč, v případe pojistné události bude pojišťovna sice vycházet v prvním roce z těch 500 tis. Kč kupní ceny, ale ve druhém roce už bude počítat náhradu škody jen (např.) ze 400 tis. Kč, v dalším roce jen (např.) z 300.000 Kč a v dalších letech bude hodnota vozidla dále klesat.

  Přestože tedy platíte stále stejné pojistné 8.000 Kč, čím dál tím vetší část platíte zcela zbytečně. Kdyby totiž došlo k ukradení nebo zničení vašeho auta, pojišťovna vám nevyplatí 500.000 Kč, které jste za auto původně zaplatili... ale třeba jen 250.000 Kč – cenu, za kterou je možné pořídit takový vůz dnes.

  Přeplacené pojistné vám přitom nikdo nevyplatí: Co peklo zchvátí, to už nikdy nenavrátí.

  Kolik můžete tímto krokem ušetřit?

  Ukážeme si to na příkladu Škody Octavia 1,4 TSI.

  Koupíme-li takové auto za 499 900 Kč, pak v prvním roce činí pojistné 7.232 Kč. Po dvou letech muže ale klesnout pojistné (uděláte-li výše dále popisovaný krok) na 5.715 Kč. A po pěti letech muže klesnout na 4.340 Kč. Vozidlo ani pojišťovnu jsme přitom nezměnili, jen jsme požádali o změnu pojistné částky.


  Co s tím udělat?

  Pokud neuděláte před výročím pojistné smlouvy nic, smlouva se ve většině případů automaticky obnoví a vy budete i na další rok platit stále stejné – a z podstatné části zbytečné – pojistné.

  Snížit pojistné přitom můžeme dvěma základními způsoby:

   1. Vypovědět pojistnou smlouvu před jejím obnovením a sjednat novou.
   2. Požádat pojišťovnu o upravení pojistné částky podle klesající ceny vozu na stávající smlouvě.

  První variantu (výpověď) můžete využít v období výročí uzavření pojistné smlouvy:

   Napíšete na adresu pojišťovny oznámení, že pojistnou smlouvu vypovídáte, dnem výročí jejího uzavření smlouva zanikne. V mezidobí si sjednáte novou smlouvu, která už bude zohledňovat aktuální hodnotu vašeho vozidla.
   Pozor ale na dodržení výpovědní lhůty: Výpověď totiž musíte doručit alespoň 6 týdnu před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná a smlouva se opět automaticky obnoví.

  Druhou variantu (upravení/snížení pojistné částky) můžete využít kdykoliv během trvání pojistné smlouvy, tedy třeba právě dnes:

   Dle § 40 zákona c. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě platí že, „převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku, muže pojistník nebo pojistitel navrhnout, aby byla pojistná částka snížena při současném poměrném snížení pojistného pro další pojistné období, následující po této změně. Pokud návrh na snížení pojistné částky nebude pojistitelem přijat ve lhůtě 1 měsíce ode dne jeho obdržení, soukromé pojištění zaniká uplynutím posledního dne této lhůty.“

  Při úpravě pojistné částky ale pozor na to, aby skutečně odpovídala obvyklé ceně vozu značky a opotřebení, který vlastníte.

  Stanovíte-li totiž pojistnou částku příliš nízko, pojišťovna vám muže krátit výplatu pojistného plnění: „ Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.“ (§ 22 zákona o pojistné smlouvě).

  Zjistit úsporu na havarijním pojištění u svého auta >>>